/** * */

เอกสารและขั้นตอนการสมัคร

เอกสารและขั้นตอนการสมัคร

1. ขั้นตอนและหลักฐานการสมัคร

1.1. สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง (passport)
1.2. รูปถ่ายจำนวน 1 รูป
1.3. ค่าสมัคร 0 - 5,000 บาท (ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากโรงเรียนตอบรับ หรือบางโรงเรียนจ่ายหลังจากได้ VISA แล้ว โดยบริษัทจัดให้เบื้องต้น)

2. ประเภทของ VISA

2.1. Visa Tier4 (สามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์)
2.2. Visa Student Visitor (สามารถขอ Visa เพิ่มจาก 6 เดือนเป็น 11 เดือน แต่ไม่สามารถทำงานได้ และถ้าต้องการอยู่ต่อหลังจาก 11 เดือน ต้องกลับมาต่อ Visa ที่เมืองไทยเท่านั้น)

3. เอกสารประกอบการขอ Visa

3.1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชน และเอกสารการศึกษา(ของเมืองไทย)
3.2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาวจำนวน 2 รูป
3.3. ค่าธรรมเนียมสำหรับ วีซา Bank Draft (ซื้อได้ที่สถานฑูต ประมาณ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต)
3.4. หลักฐานการเงิน จดหมายจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (มีตัวอย่างให้ก่อนขอ)
3.5. จดหมายตอบรับจาก สถานบัน หรือโรงเรียนที่อังกฤษ ตัวจริงและสำเนา
3.6. ใบผ่านการตรวจวัณโรคของ IOM (สอบถามรายละเรียดการตรวจได้ที่ 02 234 7950-5 ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,600 บาท)
3.7. แนะนำการกรอกเอกสารให้ทั้งหมด **
3.8. ในกรณีนักเรียนใช้บัญชีเองเงินต้องอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 28 วัน ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

4. เอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ใช้ Sponsor (พ่อแม่เท่านั้น)

4.1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ Passport (ถ้ามี) , ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
4.2. จดหมายรับรองฐานทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ยอดเงินไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท)
4.3. ทะเบียนการค้า(ถ้ามี), จดหมายรับรองการทำงาน , จดหมายรับรองเงินเดือน
4.4. จดหมายรับรองการเป็น Sponsor (ทางบริษัททำให้)
4.5. จดหมายตอบรับจาก สถานบัน หรือโรงเรียนที่อังกฤษ ตัวจริงและสำเนา
*หมายเหตุ ถ้าให้ผู้ปกครองเป็น Sponsor ต้องแปลใบเกิดด้วย (บริษัทมีบริการแปลราคาถูก)

Share