/** * */

ค่าครองชีพความเป็นอยู่

ค่าที่พัก พักรวมกับครอบครัวชาวอังกฤษ

ห้องพัก ค่าใช้จ่าย
ห้องเดี่ยว สัปดาห์ละ 100-120 Pound
ห้องคู่ สัปดาห์ละ 78 Pound
หอพักของโรงเรียน ห้องเดี่ยว 75 Pound
ห้องคู่ 68 คู่


ช่วงแรกพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ หาประสบการณ์และได้ใช้ภาษา 2-4 สัปดาห์ 

อื่น ๆ

# ค่าใช้จ่ายขั้นต้น (ค่าอาหาร สัปดาห์ละ 30-50 Pound)
# การเช่าบ้าน รวมอยุ่กับเพื่อน (สัปดาห์ละประมาณ 65-80 Pound/รอบบิล)
# ค่ารถ สามารถซื้อเป็นตั๋วเดือน หรือตั๋วสัปดาห์ได้และมีส่วนรถสำหรับการใช้บัตรนักเรียน (ตั๋วเราสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟและรถบัส ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับ ZONE)


*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 47 บาท/Pound

Share